INFORMARE

In baza art. 131 alin 5 din Legea 31/1990 republicata, va facem cunoscut ca in data de 19.12.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Agricola International SA Bacau, in prezenta actionarilor reprezentand 66,7% din totalul capitalului social, iar cu majoritate de voturi s-au luat urmatoarele

H O T A R A R I

1 Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie prin care s-a decis retragerea Registrului Actionarilor de la societatea de Registru Independent Depozitarul Central SA Bucuresti si predarea acestuia societatii R.V.M Consult din Bacau, str. Stefan cel Mare nr.28 judetul Bacau.

2. Se aproba consolidarea valorii nominale a acțiunilor societății prin majorarea valorii nominale a acestora de la valoarea nominală curentă de 0,1 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 5000 (cinci mii) lei pentru fiecare acțiune, astfel încât 50000 (cincizeci de mii) de acțiuni vechi vor deveni 1 (una) acțiune nouă. Urmare a acestei operatiuni capitalul social nu se modifica semnificativ iar cota de participare a actionarilor nu se diminueaza.

3. Se anuleaza un numar de 16748 actiuni vechi, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, care au valoarea totala de 1674,8 lei.

4. Se aproba reducerea capitalului social cu valoarea de 1674,8 lei, de la 33.356.674,8 lei la valoarea de 33.355.000 lei

5. Se aproba modificarea actului constitutiv: cap.III, art. 7, astfel: Capitalul social privat al AGRICOLA INTERNATIONAL SA SA este in suma de 33355000 lei, impartit in 6671 actiuni nominative in valoare nominala de 5000 lei, urmand ca dupa expirarea celor 60 de zile propuse spre aprobare sa se modifice definitiv actul constitutiv printr-o noua hotarare a adunarii generale extraordinare care va valida noua structura a actionariatului.

6. Se aproba modificarea Art.9 din Actul constitutiv alin 3:” Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru prin grija societatii de registru independent autorizat R.V.M CONSULT srl cu sediul in Bacau, str. Stefan cel Mare nr.28 ,judetul Bacau.

7. Se aproba rascumpararea de catre societate a fractiunilor de actiuni noi, rezultate in urma consolidarii valorii nominale, ramase disponibile dupa aplicarea Regulamentului pentru consolidarea actiunii, conform pct.9.2 d, la valoarea nominala de 0,1 lei pentru fiecare actiune veche.

8. Se aproba un termen de 60 zile de la publicarea prezentei hotararii a AGEA in Monitorul. Oficial, partea a IV-a pentru definitivarea pachetelor de actiuni detinute de actionari la data tinerii AGEA, urmand ca ulterior sa se modifice in mod corespunzator actul constitutiv printr-o noua hotarae AGEA care va valida noua structura a actionariatului.

9.Se aproba Regulamentul de implementare a prezentei hotararii si se imputerniceste Consiliul de Administratie. sa asigure si sa indeplineasca operatiuni conform acestui regulament expus in cele ce urmeaza:

9.1. Dupa aprobarea si publicarea hotararii AGEA in Monitorul Oficial si intr-un ziar local, ziar cu larga raspandire pentru majoritatea actionarilor, se vor emite si transmite scrisori recomandate cu confirmare de primire, de informare catre toti actionarii existenti in Registrul actionarilor la data de referinta 10.12.2018, mentionata in convocator.

9.2. Informările vor cuprinde următoarele variante pentru care acționarii pot opta în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Partea a IV-a:

a) Să cumpere acțiuni de la alți acționari astfel încât să dețină un număr întreg de acțiuni noi;

b) Mai mulți acționari să se declare proprietari ai unei acțiuni noi; societatea va înscrie drept acționar un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acțiunii, reprezentant care trebuie să fie desemnat în această calitate de toți acționarii reprezentați, prin act autentificat de notarul public;

c) Fiecare acționar să-și completeze un număr întreg de acțiuni cu suma corespunzătoare de bani;

d) Să nu facă nicio operațiune caz în care societatea va răscumpăra de la acționari resturile de acțiuni noi (adică actiunile vechi care nu se concretizează într-o acțiune nouă), la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

9.3. Se va răspunde solicitărilor de informare ale acționarilor prin poștă la adresa: S.C. RVM CONSULT S.R.L., str. Ștefan cel Mare nr.28, et.1, cam.10, localitatea Bacău, județul Bacău, prin poșta electronică la adresa de e-mail: ravbac@yahoo.com, sau prin telefon la următoarele numere: 0234576934; 00787763537; 0722552165.

9.4. În termen de două luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Partea a IV-a se vor definitiva și rezolva toate solicitările acționarilor în ceea ce privește completarea fracțiunilor de acțiuni până la o acțiune întreagă, conform Legii nr. 31/1990 actualizată, având în vedere varianta pentru care aceștia optează.

9.5. După epuizarea termenului de două luni se vor face demersurile din partea societății pentru răscumpararea fracțiunilor de acțiuni și transferul acestora din contul acționarilor în contul societății.

9.6. Pentru fracțiunile de acțiuni răscumpărate se vor trimite sumele de bani aferente, respectiv 0,1 lei pentru fiecare acțiune veche, către acționarii care nu au optat în termenul pe care l-au avut la dispoziție pentru una din primele trei variante de la punctul 9.2., literele a), b), si c) din prezentul regulament.

9.7. Sumele de bani cuvenite din răscumpărare se vor transmite prin poștă cu mandat poștal cu confirmare de primire pentru fiecare acționar.

9.8. Sumele returnate din diferite motive vor rămâne la dispozitia actionarilor pentru o perioadă de 3 ani. În acest interval de timp, aceste sume sunt la dispoziția acționarilor care își vor rezolva problemele legate de moșteniri, actualizare adrese etc. și care se vor prezenta pentru ridicarea sumelor cuvenite.

9.9. Societatea RVM CONSULT S.R.L. va respecta întocmai acest regulament care a fost supus aprobării A.G.E.A. din data de 19 decembrie 2018 și își va încheia activitatea printr-un raport de execuție către societatea Agricola International S.A.

10. Se împuternicește domnul Rafaila Vasile, identificat cu C.I. seria XC nr.695747 eliberat de SCPLEP Bacau ca să înscrie, ca urmare a acestor operațiuni, noua structură a acționariatului și actul constitutiv modificat și actualizat în Registrul Acționarilor ținut de societatea de registru RVM CONSULT S.R.L. Bacau și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacau, cât si îndeplinirea oricăror acte de opozabilitate față de terți.